JAPAN TEAM RIDER

USHIKOSHI MINETOU

NAOHISA OGAWA

YUKIO OGAWA

KANAME SAITO

TATSUYA FUKUSHIMA

ARASHI KATO

MINATO TAKAHASHI

ASUKA SAGA
US PRO RIDER

COURTNEY CONLOGUE

YAGO DORA

TAYLOR KNOX

TYLER HATZIKIAN
US TEAM RIDER

KENTA NISHIYA

JAKE DAVIS

GUY TOKUDA