JAPAN PRO RIDER

 • USHIKOSHI MINETOU 
 • NAOHISA OGAWA
 • YUKIO OGAWA
 • KANAME SAITO
 • TATSUYA FUKUSHIMA 
 • KYOSHIRO SUDA
 • NORIKAZU HAYASHI
 • ASUKA SAGA
 • NANAHO TSUZUKI
 • KAIRI SEKIGUCHI

JAPAN TEAM RIDER

 • KOHEI OSHIMA
 • GUY TOKUDA
 • KOKI TANAKA

US PRO RIDER

 • COURTNEY CONLOGUE
 • YAGO DORA
 • TAYLOR KNOX
 • TYLER HATZIKIAN

US TEAM RIDER

 • KENTA NISHIYA
 • JAKE DAVIS
 • GUY TOKUDA